Home » WEB DEVELOPMENT » .htaccess » Bật chức năng Gzip Compression cho website

Bật chức năng Gzip Compression cho website

Gzip Compression là gì ?

Đơn giản chúng ta có thể hiểu Gzip nén, giảm kích thước các tệp files từ máy chủ của bạn rồi gửi đến trình duyệt khách.
Gzip Compression giúp tăng tốc độ tải trang và tiết kiệm băng thông cho website.

Cách bật tính năng nén gzip (Gzip Compression) trên các máy chủ phổ biến như Apache, NGINX và Litespeed.

Đa phần các shared hosting hiện nay đều hỗ trợ Gzip Compression. Bạn chỉ cần chỉnh sửa tệp tin .htaccss để thực hiện điều đó.

1. Enable gzip compression với Apache và Litespeed

Bạn cần thêm các dòng sau vào tệp .htaccess trên thư mục chính trên website của mình:

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

2. Enable gzip compression với Nginx

Để bật gzip compression trên NGINX bạn chèn vào file cấu hình config trên server của domain đó:
Theo kinh nghiệm của tôi bạn nên đặt 1 lần duy nhất tại files cấu hình nginx.conf và tìm mã http { } trong files nginx.conf thêm code dưới đây vào :

  
  gzip on;
  gzip_static on;
  gzip_disable "msie6";
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 5;
  gzip_buffers 32 8k;
  gzip_min_length 1024;
  gzip_http_version 1.1;
  gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

Chỉnh sửa xong bạn hãy restart lại nginx service để kiểm tra trang web nhé.

Khi xong đã xong bạn có thể kiểm tra web-blog có sử dụng gzip Compression hay không tại đây

Enjoy This Article?, Follow us or Share it
Đường dẫn rút gọn của bài viết:

» Quy định đăng bình luận: tại đây
» Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.

Leave a Reply